ΣΥΝΔΡΟΜΗ EΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ CV DATABASE

OPOI ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μερικοί Ορισμοί:

InspiringCareer, «Ιστοσελίδα», «μας», «εμείς», «εμάς», «ημών» = Η ατομική επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ» με δ.τ. «ΙNSPIRING CAREER» που κατασκεύασε και διαχειρίζεται το Αρχείου Βιογραφικών (CV Database).

Εργοδότης = το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εταιρία), το οποίο συμβάλλεται εδώ για το μοναδικό σκοπό της ανεύρεσης προσωπικού προς εργασία.

Τρίτος = οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν είναι συμβαλλόμενος σε αυτή τη σύμβαση, και ειδικά ως προς τα προσωπικά δεδομένα δεν διαθέτει ρητή εξουσιοδότηση για την επεξεργασία τους.

Υποκείμενα = οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, των οποίων τα βιογραφικά επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή τους, και μπορείτε να βρείτε στο CV Database μας.

Oι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ ενός Εργοδότη και της InspiringCareer, περιεχόμενο της οποίας είναι η πρόσβαση στο CV Database της ΙnspiringCareer και η χρήση αυτού (συνδρομή). Η συγκεκριμένη συνδρομητική υπηρεσία που έχει συμφωνηθεί στην έντυπη Σύμβαση καθορίζει την διάρκεια της συνδρομής, το κόστος και το είδος αυτής (χρονική ή ποσοτική). Σε κάθε περίπτωση όμως η υπηρεσία αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο Εργοδότης δεσμεύεται για τα παρακάτω:

Στοιχεία Εργοδότη - Εξουσιοδότηση

Ο Εργοδότης δεσμεύεται με την παρούσα ότι όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά ή/και εταιρικά στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή και ενημερωμένα. Επίσης, ο Εργοδότης δηλώνει ρητά ότι το πρόσωπο που αποδέχεται τους όρους της παρούσας είναι πλήρως εξουσιοδοτημένο να συμβληθεί για λογαριασμό του, και εγγυάται να ενημερώνει το ΙnspiringCareer για οποιαδήποτε αλλαγή στη νόμιμη εκπροσώπησή του ή στα λοιπά στοιχεία του, όσο χρησιμοποιεί της υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1) Κάθε Εργοδότης, χρησιμοποιώντας το CV Database, αντιλαμβάνεται ότι εμπίπτει στον ορισμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα βιογραφικά, βάσει του ν. 2472/1997. Το InspiringCareers.gr τηρεί πιστά Κώδικα Απορρήτου όσον αφορά στην επεξεργασία και στο απόρρητο των δεδομένων που παρέχουν τα υποκείμενα. Ο Εργοδότης, με την παρούσα σύμβαση αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τον Κώδικα αυτόν και, ως ξεχωριστός Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δεσμεύεται ρητά να παρέχει την ανάλογη προστασία των προσωπικών δεδομένων στα οποία του δίνουμε πρόσβαση και να τα επεξεργάζεται όπως και στο μέτρο που ο νόμος ορίζει.

2) Απαγορεύεται η διαβίβαση του κωδικού πρόσβασης στα βιογραφικά σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. Εάν ο Εργοδότης είναι εταιρία, τότε αυτή δεσμεύεται ότι μόνο το τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) είναι εξουσιοδοτημένο για επεξεργασία - πρόσβαση στα βιογραφικά που προσφέρει η ιστοσελίδα μας.

3) Ο Εργοδότης δεσμεύεται με την παρούσα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων στα πλαίσια δικής του αναζήτησης υπαλλήλων, και για κανέναν άλλο σκοπό. Κατ’επέκταση, απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τα υποκείμενα στα βιογραφικά τους για λόγους εμπορικούς – διαφημιστικούς, και γενικά μη σχετικούς με τον προαναφερθέντα.

4) Απαγορεύεται η διαβίβαση, δημοσίευση ή προώθηση με οποιοδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε τρίτους, παρά μόνο με την ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων.

5) Ο Εργοδότης αποδέχεται ρητά ότι είναι ο ίδιος αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος απέναντι στα υποκείμενα για οποιαδήποτε απο μέρους του παραβίαση των νόμων που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η Iστοσελίδα για οποιαδήποτε παραβίαση των όρων χρήσης του CV Database και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων απο οποιονδήποτε Εργοδότη, υποψήφιο εργαζόμενο ή και τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία (hacking).

Πνευματική Ιδιοκτησία - Δικαιώματα

Στον Εργοδότη παρέχεται απο την Ιστοσελίδα μας το δικαίωμα πρόσβασης και η εδώ συμφωνημένη χρήση, χωρίς άλλα έννομα δικαιώματα πάνω στο CV Database ή και σε άλλη υπηρεσία που προσφέρει η Ιστοσελίδα.

Το CV Database (Bάση Δεδομένων Βιογραφικών) και το λογισμικό της Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της InspiringCareer, προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οιαδήποτε προσβολή θα επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον ανωτέρω νόμο αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Αποποίηση εγγυήσεων

Η ιστοσελίδα InspiringCareer παρέχει τη χρήση του CV Database «ως έχει», χωρίς εγγύηση σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα χρήσης, εμπορικότητα ή κατάσταση αυτού.

Αν και η InspiringCareer προσπαθεί να κρατάει τις υπηρεσίες τις ασφαλείς και λειτουργικές, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πάντα ευάλωτες αλλά και χρίζουν τακτικής συντήρησης. Έτσι, ο Εργοδότης αποδέχεται ότι η InspiringCareer δεν εγγυάται την αδιάκοπη, σωστή και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών της και την πρόσβαση σε αυτές.

Ο Εργοδότης κατανοεί πως το περιεχόμενο των βιογραφικών στο CV Database μας πηγάζει αποκλειστικά απο τα ίδια τα υποκείμενα – υποψήφιους εργαζομένους. Η ιστοσελίδα μας δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα αλλά ούτε και την δυνατότητα να διαβάζει και να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό, και επομένως δεν εγγυάται την εγκυρότητα, την πληρότητα, ή την ακρίβεια του περιεχομένου των βιογραφικών.

Επίσης, δεν παρέχεται εγγύηση για την επιτυχία ανεύρεσης του κατάλληλου για τον Εργοδότη προσωπικού.

Περιορισμός ευθύνης - αποζημίωση

Η InspiringCareer δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (περιουσιακή, ηθική, κύρια ή επικουρική, άμεση ή έμμεση) προς τον Εργοδότη ή σε τρίτους, που ήθελε προκύψει απο την σύμβαση αυτή, στο μέτρο που ο νόμος επιτρέπει. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αποζημίωση που θα οφείλεται απο την InspiringCareer για οποιασδήποτε μορφής ζημία, ως άνω, δεν θα ξεπερνά το ποσό των συνολικών τελών συνδρομής που έχουν πληρωθεί απο τον Εργοδότη.

Στην περίπτωση που, απο τη χρήση του CV Database ή απο παραβίαση των όρων της παρούσας απο τον Εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο, τρίτοι εγείρουν αξιώσεις ή απαιτήσεις και έναντι ημών, τότε ο Εργοδότης υποχρεούται να παρεμβαίνει υπέρ μας και υπέρ οποιουδήποτε προστηθέντος μας, και να αποζημιώνει την InspiringCareer για κάθε είδους αξίωση που αφορά σε ζημίες, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πάσης φύσεως έξοδα και αμοιβές, όλα αποκλειστικά με δαπάνες του Εργοδότη.

Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνουν και αποδέχονται ότι δεν θα ευθύνονται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης, μερικής ή ολικής, οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται ενδεικτικά απο τον Α.Κ. και τη νομολογία, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνουν το άλλο μέρος παρά χρήμα για την επέλευση τέτοιου γεγονότος.

Ανεκχώρητο της σύμβασης

Η σύμβαση αυτή, στο σύνολό της ή εν μέρει, απαγορεύεται να εκχωρηθεί σε τρίτο. Τέτοια εκχώρηση δεν θα επιφέρει έννομα αποτελέσματα.

Δίκαιο - Δωσιδικία

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων εδώ μερών, η παρούσα σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δικαίο και νομολογία, σε περίπτωση δέ προσφυγής στα Δικαστήρια, αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τροποποιήσεις όρων

Η ΙnspiringCareer διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της Σύμβασης αυτής και να κάνει αλλαγές ή προσθήκες στο CV Database της. Αυτές οι τροποποιήσεις ή προσθήκες θα κοινοποιούνται στον Εργοδότη για αναθεώρηση και θα αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη εκδοχή της Σύμβασης ή του CV Database. Η συνέχιση της χρήσης της συνδρομητικής υπηρεσίας μετά την κοινοποίηση των τροποποιήσεων, θα θεωρείται συμφωνία και αποδοχή αυτών απο τον Εργοδότη.