ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μερικοί Ορισμοί:

ΙnspiringCareer.gr, Iστοσελίδα = Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ» και τον δ.τ. «ΙNSPIRING CAREER» με Α.Φ.Μ. 115727016, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δορυλαίου 10-12 τ.κ. 115 21.

Επισκέπτες = όσοι κάνουν περιήγηση στην Ιστοσελίδα χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες αυτής.

Χρήστες = όσοι έχουν κάνει εγγραφή, είτε ως Υποψήφιοι είτε ως Εργοδότες, στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Υποψήφιοι = τα φυσικά πρόσωπα – χρήστες που αναζητούν εργασία.

Εργοδότες = τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα – χρήστες που αναζητούν προσωπικό και χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

CV Database = το Αρχείο Βιογραφικών που διατηρεί η Ιστοσελίδα.

Πριν κάνετε εγγραφή στις υπηρεσίες της InspiringCareer.gr, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την σελίδα. Οι όροι που περιέχονται σ’αυτήν αποτελούν σύμβαση που δεσμεύει όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, και ενσωματώνονται σε οποιασδήποτε ξεχωριστή Σύμβαση δύναται να έχετε συνάψει με την InspiringCareer.gr.

Οποιαδήποτε περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή και χρήση των υπηρεσιών της InspiringCareer.gr, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και την ρητή αποδοχή εκ μέρους σας των παρακάτω όρων:

1. ΣΚΟΠΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με σκοπό την συνάντηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε μία εξειδικευμένη και εύχρηστη πλατφόρμα. Οι Χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν της υπηρεσίες που προσφέρει στο πλαίσιο του προαναφερθέντος σκοπού, και τηρώντας τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση παράβασης αυτών ή του ισχύοντος δικαίου της Ελλάδας ή της Ε.Ε., οι υπεύθυνοι της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ενεργούν κατά την κρίση τους προς αποκατάσταση της νομιμότητας (με διαγραφή ή επεξεργασία αναρτήσεων, αναστολή πρόσβασης, αποκλεισμό μελών κ.α.).

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η InspiringCareer.gr παρέχει στους Χρήστες της (Υποψήφιους, Εργοδότες) ένα μή αποκλειστικό, προσωπικό, αμεταβίβαστο και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υπηρεσιών της. Η άδεια αυτή παρέχεται μόνο για προσωπική ή εσωτερική χρήση, και οι Χρήστες έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τον κωδικό πρόσβασής τους μυστικό. Είναι, επίσης, αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο τοποθετήσουν στην Ιστοσελίδα και για την όποια συνέπεια επέλθει απο τις σχετικές πράξεις.

3. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1. Εκτός απο το υλικό που αναρτούν τρίτοι (Χρήστες, συνεργάτες, διαφημιζόμενοι), τα στοιχεία απο τα οποία αποτελείται η Ιστοσελίδα (όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων) και τα προϊόντα – υπηρεσίες που προσφέρει η Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν στην αποκλειστική και πλήρη κυριότητα της InspiringCareer.gr. Προστατεύονται απο τους σχετικούς κανόνες του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ε.Ε., των διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών, και παρέχονται στους επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική-εσωτερική χρήση και oπωσδήποτε μη εμπορική. Απαγορεύται η αντιγραφή και γενικά η αναπαραγωγή του υλικού, η αναδημοσίευση, η διανομή και η αναμετάδοσή του με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια των υπευθύνων της Ιστοσελίδας. Επιτρέπεται μόνο η αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν η/υ, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το InspiringCareer.gr.

3.2. Το λοιπό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, που προέρχεται απο αναρτήσεις και διαφημίσεις, και που φέρει τα σήματα των αντίστοιχων τρίτων φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

4.1. Όσον αφορά στο περιεχόμενο των υπηρεσιών, Οι Χρήστες αποδέχονται και κατανοούν ότι, παρόλο που η InspiringCareer.gr παρέχει στους Χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση υλικού, όλες οι προβαλλόμενες στην Iστοσελίδα πληροφορίες (τα δεδομένα και τα κείμενα, οι αγγελίες, τα βιογραφικά), είτε πρόκειται για δημόσια ανάρτηση είτε ιδιωτική αποστολή, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη από τον οποίο αυτές πηγάζουν. Η InspiringCareer.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των πληροφοριών, να ελέγχει το περιεχόμενο που προέρχεται από τους Χρήστες της, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα αυτού. Γίνεται επομένως αποδεκτό με το παρόν πως η Ιστοσελίδα δεν έχει υποχρέωση εποπτείας και ελέγχου του περιεχομένου που αναρτούν οι Χρήστες της.

4.2. Σε περίπτωση, όμως, που η Ιστοσελίδα λάβει ειδοποίηση ότι κάποια ανάρτηση προκαλεί οποιουδήποτε είδους ζημία σε άλλους Χρήστες ή σε τρίτα πρόσωπα, τότε αυτή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατάλληλη κατά την κρίση της ενέργεια.

4.3. Η Iστοσελίδα δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ή προσωπικού, αλλά παρέχει στους Χρήστες της ένα εργαλείο για την επίτευξη των σχετικών στόχων τους. Δεν εγγυάται κανένα αποτέλεσμα και δεν φέρει ευθύνη από τη χρήση και αξιολόγηση εκ μέρους των Χρηστών της των παρεχόμενων πληροφοριών.

4.4. Όσον αφορά στη λειτουργία της Ιστοσελίδας, η InspiringCareer στοχεύει στην άριστη και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των Χρηστών της. Παρόλ’αυτά, δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις βλάβης του συστήματος, είτε λόγω ανάγκης αναβάθμισης του λογισμικού είτε λόγω της εξάρτησης των λειτουργιών της απο υπηρεσίες τρίτων. Επομένως, το InspiringCareer δεν μπορεί να εγγυηθεί την εύρυθμη λειτουργία και δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της Ιστοσελίδας, πρόσκαιρη διακοπή των υπηρεσιών της, απώλεια πληροφοριών ή σχετικής ζημίας, παρά μόνο για λόγους που οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια εκ μέρους της.

5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

5.1. Για να μπορέσει να κάνει εγγραφή κάποιος ως Υποψήφιος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να έχει οπωσδήποτε μία έγκυρη διεύθυνση email. Με την εγγραφή τους στην Ιστοσελίδα, οι Υποψήφιοι αποκτούν ένα προφίλ, όπου πρέπει να καταχωρήσουν κάποιες απαραίτητες πληροφορίες, και έχουν το δικαίωμα να αναρτήσουν σ’αυτό μέχρι 2 βιογραφικά.

5.2. Επίσης, καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα βιογραφικού της InspiringCareer.gr, την οποία επεξεργάζεται το λογισμικό της Ιστοσελίδας. Η συμπλήρωση της φόρμας αυτής είναι όρος και προϋπόθεση για την διατήρηση προφίλ και πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Χωρίς τη φόρμα βιογραφικού, οι πληροφορίες του Υποψηφίου δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο CV Database και να είναι προσβάσιμες απο τους Εργοδότες που κάνουν χρήση αυτού, καταρρίπτοντας έτσι το σκοπό εγγραφής.

5.3. Κατ’επέκταση οι Υποψήφιοι κατανοούν και αποδέχονται ότι εάν δεν συμπληρώσουν την φόρμα βιογραφικού μέσα σε 7 μέρες απο την εγγραφή τους, ο λογαριασμός τους (προφίλ) και όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει σε αυτόν θα σβήνονται αυτόματα απο το σύστημα.

5.4. Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να διατηρούν ενημερωμένα και σωστά στοιχεία στο προφίλ τους, να αναρτούν βιογραφικά που περιέχουν μόνο αληθή στοιχεία των ιδίων, και να συμπληρώνουν τη φόρμα βιογραφικού που παρέχει η Ιστοσελίδα με ακρίβεια. Οι Υποψήφιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται πως φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την μορφή, το περιεχόμενο και την ακρίβεια των βιογραφικών και όλων των πληροφοριών που δημοσιεύουν στην Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η καταχώρηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του Υποψηφίου, για την δική του προστασία, καθώς και προσωπικών δεδομένων τρίτων.

5.5. Οι Υποψήφιοι κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, κυριότητας ή άλλο, πάνω στο προφίλ τους και τα περιεχόμενά του (βιογραφικό κ.λπ), και πως σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας διαγραφής τους απο την Ιστοσελίδα, το προφίλ τους και όσα περιέχει αυτό θα σβηστούν απο όλα τα εμφανή σημεία και τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Η απομάκρυνση των στοιχείων αυτών ενδέχεται να μην είναι άμεση. Επίσης, αντίγραφα των στοιχείων αυτών ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί στον η/υ όσων Εργοδοτών είχαν προηγουμένως πρόσβαση σε αυτά.

5.6. Εάν οι υπεύθυνοι της Ιστοσελίδας διαπιστώσουν ή θεωρούν ότι οι πληροφορίες που δημοσίευσε κάποιος Υποψήφιος είναι αναληθείς, παραπλανητικές, προσβλητικές ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τον συγκεκριμένο Υποψήφιο ή να αναστείλουν την πρόσβαση του στην Ιστοσελίδα.

5.7. Κάθε Υποψήφιος αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποια αγγελία (να παρουσιαστεί σε συνέντευξη, να δώσει προσωπικές του πληροφορίες, να αποδεχθεί πρόταση εργασίας κλπ.) με δική του ευθύνη.

5.8. Οι Υποψήφιοι αποδέχονται το δικαίωμα της InspiringCareer.gr να μη δημοσιεύει και προωθεί όλα τα βιογραφικά, τα οποία αυτοί καταχωρούν.

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

6.1. Η άδεια χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που παρέχεται προς κάθε Εργοδότη εξειδικεύεται ανάλογα με το προϊόν-υπηρεσία που έχει αγοράσει αυτός, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπει στους Εργοδότες την πώληση, μεταβίβαση ή διάθεση του υλικού της Ιστοσελίδας σε τρίτους.

6.2. Οι Εργοδότες – Χρήστες που αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο CV Database (Bάση Δεδομένων Βιογραφικών) της InspiringCareer.gr δεσμεύονται επίσης απο τους Όρους του CV Database.

6.3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες προς Εργοδότες που παρέχει η Ιστοσελίδα, εκχωρούν σ’αυτή το δικαίωμα χρήσης της εμπορικής επωνυμίας – διακριτικού τίτλου και του λογότυπού τους, αποκλειστικά για το σκοπό προσέλκυσης χρηστών, πελατών και επισκεπτών στην Ιστοσελίδα.

6.4. ΟΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Μια αγγελία απαγορεύεται να περιέχει:

α) Περιγραφή θέσεων εργασίας ή κατηγοριών εργασίας που δεν αντιστοιχούν στις επιλογές που παρέχονται απο την φόρμα ανάρτησης αγγελιών.

β) Παραπλανητικές, διφορούμενες ή επαναλαμβανόμενες λέξεις-κλειδιά.

γ) Ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες ή περιεχόμενο άσχετο με την πραγματική θέση εργασίας, κατά την εύλογη κρίση της Ιστοσελίδας.

δ) Κριτήρια αναζήτησης προσωπικού που αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά ή προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα κριτήρια που προσβάλουν την προσωπικότητα των Υποψηφίων ή τη φήμη επιχειρήσεων.

ε) Υπερσυνδέσμους (hyperlinks), εκτός εάν έχουν εγκριθεί απο την Ιστοσελίδα.

στ) Υλικό ή σύνδεσμο (link) σε υλικό με εμπορικό ή παράνομο σκοπό, ή που επιζητά προσωπικά δεδομένα απο ανήλικα πρόσωπα.

ζ) Ονόματα ή λογότυπα εταιριών που δεν σχετίζονται με τον Εργοδότη που προσφέρει την θέση εργασίας, καθώς και θέσεις εργασίας για λογαριασμό άλλου χωρίς αυτό να είναι σαφές. Tα recruitment agencies είναι δεκτά.

η) Υλικό ή θέσεις εργασίας που αφορούν εταιρίες ανταγωνιστικές προς την InspiringCareer, ή links που παραπέμπουν σε ανταγωνιστές αυτής.

θ) Θέσεις εργασίας που πληρώνουν με προμήθεια, εκτός εάν η περιγραφή της θέσης είναι ξεκάθαρη ως προς αυτό και ως προς τα ακριβή προϊόντα- υπηρεσίες που καλούνται να προωθούν οι Υποψήφιοι.

Απαγορεύεται η ανάρτηση αγγελιών:

α) Οι οποίες, κατά την κρίση της Ιστοσελίδας, δεν διαφημίζουν γνήσιες θέσεις εργασίας αλλά «επιχειρηματικές ευκαιρίες», όπως αυτές τύπου «πυραμίδας» (pyramid scheme), ή που απαιτούν οποιουδήποτε είδους συνδρομή ή προκαταβολή ποσού.

β) Με αληθή σκοπό την πώληση, προώθηση ή διαφήμιση προϊόντων – υπηρεσιών του Εργοδότη ή τρίτου.

γ) Που διαφημίζουν θέσεις εργασίας σεξουαλικής φύσης, ανήθικες και γενικώς παράνομες.

6.5. Η InspiringCareer διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης απο την Ιστοσελίδα οποιασδήποτε αγγελίας δεν συμμορφώνεται με τους όρους ανάρτησης ή που, κατά την εύλογη κρίση της InspiringCareer, αντιβαίνει στο σκοπό και στα συμφέροντα της τελευταίας.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7.1. Οι Χρήστες αποδέχονται πως η InspiringCareer.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, η Ιστοσελίδα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει ή να αναστείλει οποιαδήποτε υπηρεσία, προϊόν, περιεχόμενο ή λειτουργία της.

7.2. Οι ως άνω τροποποιήσεις (προσθήκες, διαγραφές κ.α.) θα ισχύουν άμεσα απο την δημοσίευσή τους εδώ, και η Ιστοσελίδα θα επιστήνει την προσοχή των Χρηστών στις αλλαγές με όποιο μέσο κρίνει η ίδια πρόσφορο (π.χ. με παράθεση στην αρχική σελίδα). Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή των επιμέρους υπηρεσιών της κατόπιν γνωστοποιημένης τροποποίησης θα θεωρείται συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους των Χρηστών των αλλαγών αυτών.

Ιούλιος 2012